Woordenlijst

Home / Woordenlijst

Aandelen
Gedeelten waarin het maatschappelijk kapitaal van een onderneming (NV of BV) is verdeeld
Aansprakelijkheidsverklaring
De rechtspersoon of vennootschap die de financiële gegevens van de betreffende rechtspersoon heeft meegeconsolideerd, moet schriftelijk verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van die rechtspersoon
Accountantsverklaring
Een schriftelijke verklaring van de accountant over zijn onderzoek
Activa
De activa geven de kapitaalgoederen of de bezittingen van de onderneming weer. Deze is weer onderverdeeld in vaste (duurzame) en vlottende activa
Afschrijvingen
Waardevermindering die via de kostprijs wordt terugverdiend
Agio
Het bedrag dat bij uitgifte van aandelen wordt betaald boven de nominale waarde van de aandelen
Annuïteit
Periodiek gelijk bedrag dat bestaat uit aflossing (afschrijving) en intrest
Balans
Een balans is een momentopname van de waarde van de activa en passiva van de onderneming
Bedrijfsresultaat
De operationele winst, zonder rekening te hebben gehouden met de wijze van financiering
Bezettingsresultaat
Het verschil tussen de totale (rationele) constante kosten in een periode en de in de kostprijs van de productie doorberekende kosten
Break-even-point
De omzet(afzet) waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten, waardoor winst noch verlies wordt gemaakt
Cash-flow
Het verschil tussen de bruto-ontvangsten uit de verkoop van producten en de uitgave in verband met de aanschaffing en aanwending van productiemiddelen
Complementaire kosten
De bijkomende kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een duurzaam productiemiddel
Concern
Groep juridisch zelfstandige ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding
Converteerbare obligatie
Obligatie waarvan de houder het recht heeft om de obligatie in een bepaalde periode tegen vooraf vastgestelde voorwaarden om te wisselen in aandelen
Current Ratio
De verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden
Dekkingsbijdrage
Verkoopprijs minus variabele kosten per eenheid (c.q. omzet minus totale variabele kosten)
Direct costing
Methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten aan de productie worden toegerekend en de vaste kosten rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening komen
Dividend
Winstuitkering aan aandeelhouders als vergoeding voor het aan de onderneming verstrekte vermogen
Dualisme
Opvatting dat een balans zowel winst- als vermogensbepalend kan zijn
Eigen vermogen
Eigen vermogen is verschaft door de eigenaren en staat voor onbepaalde tijd ter beschikking van de onderneming
Exploitatiebegroting
Overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende periode
FIFO
Variant van het HUP-stelsel waarbij verondersteld wordt dat de oudste voorraden het eerst worden verkocht (boekhoudkundig)
Financial accounting
Het verschaffen van informatie over winst en vermogen in het kader van de externe verslaggeving
Financial lease
Onopzegbaar huurcontract met een lange looptijd
Geplaatst kapitaal
Het daadwerkelijk uitgegeven deel van het maatschappelijk kapitaal
Gestort kapitaal
Het door de aandeelhouders op het geplaatste kapitaal gestorte bedrag
GIP
Variant van het HUP-stelsel waarbij gewerkt wordt met gemiddelde inkoopprijzen
Goodwill
Het verschil tussen de aankoopprijs en intrinsieke waarde van een deelneming
Groepsmaatschappijen
Rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn
Handhavingsdoelstelling
Bepaalt welk gedeelte van de vermogensstijging in de onderneming dient te blijven; de rest wordt als winst uitgekeerd
Herwaarderingsreserve
Bij prijsstijgingen op de inkoopmarkt van de activa wordt de waardering van de activa geboekt op de herwaarderingsreserve
Historische uitgaafprijsstelsel
Winstbepalings- en waarderingsstelsel dat zich baseert op in het verleden werkelijk betaalde prijzen
Holding-company
Onderneming die de meerderheid van de aandelen in een of meer andere ondernemingen bezit
Hoofdelijke aansprakelijkheid
De schuldeiser kan naar believen de schuldena(a)r(en) voor het volle bedrag aanspreken
IJzeren voorraadstelsel
Winstbepalings- en waarderingsstelsel waarbij de normale voorraad op een vast bedrag gewaardeerd wordt
Inhaalafschrijving
Extra afschrijving bij prijsstijging van een vast activum, om vervanging te waarborgen
Integrale financiering
Hierbij wordt verondersteld dat alle activa conform de financiële structuur van de balans worden gefinancierd (zie ook partiële financiering)
Jaarrapport
Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens
Jaarrekening
Het geheel van de balans, resultatenrekening en een toelichting op beide overzichten
Jaarverslag
Volgens de wet is het jaarverslag een van de onderdelen van de te verstrekken informatie, namelijk het verslag van de directie. In het spraakgebruik wordt met het jaarverslag veelal bedoeld op het totaal aan op te nemen informatie.
Kortlopende schulden
Vreemd vermogen met een looptijd korter dan 1 jaar
Langlopende schulden
Vreemd vermogen met een looptijd van langer dan 1 jaar
LIFO
Variant van het HUP-stelsel waarbij verondersteld wordt dat de jongste voorraden het eerst worden verkocht (boekhoudkundig)
Liquidatiewaarde
Waarderingsmaatstaf die gebruikt dient te worden als de onderneming naar verwachting in de afzienbare toekomst voortgezet zal worden
Liquiditeit
Liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is aan haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen
Liquiditeitsbegroting
Overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven in de komende periode
Maatschappelijk kapitaal
Het nominaal bedrag aan aandelenkapitaal dat volgens de statuten mag worden uitgegeven
Management accounting
De informatieverstrekking aan de leiding ten behoeve van het besturen van de onderneming
Minderheidsbelang
Het recht dat niet-concern-aandeelhouders hebben op het eigen vermogen van een concernonderdeel
Minimumwaarderingsregel
Bepaalt dat de balanswaardering naar beneden moet worden aangepast als de prijs op in- en verkoopmarkt lager is
Monisme
Opvatting dat een balans of winstbepalend of vermogensbepalend kan zijn, maar niet beide
Netto toegevoegde waarde
Het verschil tussen de opbrengsten enerzijds en de bij derden ingekochte goederen en diensten en de afschrijvingen anderzijds
NIVRA
Nederlands Instituut voor Registeraccountants
Nominalisme
Opvatting dat in de onderneming de nominale waarde van het eigen vermogen gehandhaafd dient te blijven; het meerdere is winst
Normale voorraad
Voorraad waarover een onderneming moet kunnen beschikken voor een regelmatige voortgang van productie en verkoop
NOvAA
Nederlandse Orde van Accountant Administratieconsulenten
Obligatie
Schuldbekentenis van een onderneming, deel uitmakend van een geldlening, meestal aan toonder en vrij verhandelbaar
Onderhandse lening
Langlopende lening, waarvan de leningsvoorwaarden worden vastgesteld in onderling overleg tussen gever en nemer
Onderneming
Bedrijfshuishouding die de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van het productieproces aanvaardt, en die streeft naar de maximalisatie van de doelstelling
Operational lease
Huurcontract waarbij de verhuurder het onderhoud en dergelijke verzorgt
Organisatie
Bedrijfshuishouding die de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van het productieproces aanvaardt, en die streeft naar de maximalisatie van de doelstelling
Overige gegevens
In de overige gegevens van het jaarrapport staan de volgende onderdelen: de accountantsverklaring, de statutaire regeling omtrent de winstbestemming, belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en de nevenvestigingen en de landen waar de nevenvestigingen zich bevinden, alsmede hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon
Partiële financiering
Bij deze financieringswijze gaat men ervan uit dat valt na te gaan welke vermogensbron diende ter financiering van welk activum (zie ook integrale financiering)
Passiva
De passiva geven het vermogen weer dat verkregen is ter financiering van de activa
Productie
Het combineren en transformeren van goederen
Rechtspersoon
Zelfstandig lichaam met een eigen vermogen en eigen rechten en plichten
Rechtstreekse Vermogensbepaling
Het verbreken van het verband tussen de balans en de resultatenrekening. Dat wil zeggen dat deze mutaties niet via de resultatenrekening lopen. (herwaardering)
Rekening-courantkrediet
Door een bank verstrekt krediet waarbij een onderneming tot een bepaald maximaal bedrag (het kredietplafond) vrij krediet mag opnemen
Resultatenrekening
Een resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een bepaalde periode en geeft het over de betreffende periode behaalde resultaat weer
Solvabiliteit
Solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen
Staat van Herkomst en Bestedingen
Het verschaffen van informatie over winst en vermogen in het kader van de externe verslaggeving
Stille reserve
Het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van een vast activum
Stockdividend
Dividenduitkering in de vorm van aandelen
Substantialisme
Opvatting dat in de onderneming het complex van activa gehandhaafd dient te blijven; het meerdere is winst
Treasurer
De functionaris die belast is met de zorg voor een continue beschikbaarheid van financiële middelen en de daaraan verbonden kosten en risico’s
Vaste activa
Activa die langer meegaat dan 1 productieperiode
Vermogens-mutatiemethode
Waarderingsmethode voor deelnemingen die voorschrijft dat deze op intrinsieke waarde gewaardeerd dienen te worden
Vermogensvergelijking
Berekening van de winst over een bepaalde periode door vanuit de balans het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind en het eigen vermogen aan het begin van de periode het verschil op te maken
Vervangingswaardestelsel
Winstbepalings- en waarderingsstelsel dat zich baseert op de actuele waarde
Vlottende activa
Activa die in het productieproces slechts eenmaal worden gebruikt
Voorzieningen
Voorzieningen zijn voornamelijk verplichtingen en risico’s waarvan de omvang en/of tijdstip van nakoming niet exact te bepalen zijn, maar die wel redelijkerwijs zijn te schatten
Vreemd vermogen
Vreemd vermogen is ter beschikking gesteld door schuldeisers; het is tijdelijk vermogen, omdat van tevoren afspraken over terugbetaling zijn gemaakt. Dit wordt in onderverdeeld in kortlopend en langlopend
Window dressing
Het vlak voor balansdatum verrichten van bepaalde activiteiten om op balansdatum de current ratio een beter aanzien te geven.

« Terug